Rose Gold Nose Hoop

  $ 2.50
  • Rose Gold Nose Hoop

  Rose Gold Nose Hoop

   $ 2.50
   • 316L Surgical Steel Rose Gold IP Nose Hoop 

    Sizes:

    20G 5/16"

    20G 3/8"

    18G 5/16"

    18G 3/8"